Day: November 23, 2021

นั่งร้าน คืออะไร อบรมนั่งร้าน สำคัญไหม มาดูกันนั่งร้าน คืออะไร อบรมนั่งร้าน สำคัญไหม มาดูกัน

การทำงานบนนั่งร้าน อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ ต้องมีการป้องกันอันตรายจากการทำงานบนนั่งร้านอย่างรัดกุม นอกจากนั้นหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เช่นเดียวกัน การอบรมนั่งร้านจึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจจนนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยมากขึ้น มาดูกันว่านั่งร้านคืออะไร หลักสูตรที่ใช้อบรมนั่งร้านเป็นอย่างไร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย นั่งร้าน คืออะไร นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติขึ้นไป เช่น ทำงานบนที่สูง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน[...]