นั่งร้าน คืออะไร อบรมนั่งร้าน สำคัญไหม มาดูกัน


อบรมนั่งร้าน

การทำงานบนนั่งร้าน อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ ต้องมีการป้องกันอันตรายจากการทำงานบนนั่งร้านอย่างรัดกุม นอกจากนั้นหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจก็อาจเกิดอันตรายขึ้นได้เช่นเดียวกัน การอบรมนั่งร้านจึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจจนนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยมากขึ้น มาดูกันว่านั่งร้านคืออะไร หลักสูตรที่ใช้อบรมนั่งร้านเป็นอย่างไร รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

นั่งร้าน คืออะไร

นั่งร้าน คือ โครงสร้างชั่วคราวที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานซ่อมแซม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติขึ้นไป เช่น ทำงานบนที่สูง สร้างบ้าน ซ่อมแซมบ้าน คอนโด วัด ฯลฯ เมื่อทำงานเสร็จ นั่งร้านจะถูกรื้อถอน วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านมีด้วยกันหลายแบบ ส่วนใหญ่ทำจากเหล็กท่อ สมัยก่อนจะนิยมใช้ไม้ไผ่ทำนั่งร้าน

นั่งร้านมีด้วยกัน 6 ประเภท ได้แก่

1.นั่งร้านไม้ไผ่

2.นั่งร้านเสาเรียงคู่

3.นั่งร้านเสาเรียงเดียว

4.นั่งร้านแบบแขวนยื่น

5.นั่งร้านแบบใช้เหล็กท่อประกอบ

6.นั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนั่งร้าน คือ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564

การอบรมนั่งร้าน หลักสูตรที่ใช้อบรมต้องมีมาตรฐานสากล  ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานสถาบันแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา มาตรฐานป้องกันอันตรายและควบคุมเกี่ยวกับงานบนที่สูงและงานนั่งร้าน การอบรมนั่งร้าน เริ่มแรกผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้ปูพื้นฐานไปจนถึงการทำงานที่ถูกต้อง ได้เรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องและปลอดภัยในการทำงานบนนั่งร้าน เรียนรู้วิธีการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้านและได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน รวมถึงการใช้ PPE อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย

สำหรับการป้องกันอันตรายจากการทำงานนั่งร้าน มีด้วยกันหลายอย่าง ดังนี้

  • กำหนดน้ำหนักบรรทุกของนั่งร้าน
  • ตรวจสอบวัสดุที่นำมาประกอบ
  • การประกอบติดตั้งที่ปลอดภัย
  • ปรับปรุงคุณภาพนั่งร้านให้มั่นคง
  • อบรมนั่งร้านให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
  • ตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานบนนั่งร้านมีโรคประจำตัวหรือไม่
  • ติดตั้งราวกันตก
  • หากมีพายุฝน ห้ามมิให้คนงานทำงานบนนั่งร้าน

อบรมนั่งร้านได้ที่ไหน สำหรับผู้ที่ต้องการอบรมนั่งร้านหรือผู้ประกอบที่ต้องการส่งลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านเข้ารับการอบรมนั่งร้าน สามารถอบรมได้ง่ายๆ เพราะมีหลายสถาบันที่รับอบรมนั่งร้าน รับอบรมถึงที่ เลือกสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมาตรฐาน ISO : 9001 รองรับ หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมต้องเป็นหลักสูตรสากลที่ทั่วโลกในการยอมรับ อบรมนั่งร้านฝึกปฏิบัติเข้มข้น มีอาจารย์ผู้สอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะให้คำปรึกษาอย่างดี เลือกสถาบันที่รับอบรมนั่งร้านทั่วประเทศไทย ไปทั้ง 77 จังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published.